NameMitgliedschaftbis
CDU (Rat/Fraktionsvorsitzender/Gruppenvorsitzender)
CDU (Rat)
Grüne - Rat der Stadt Alfeld (Leine)
Bürgermeister
Ortsrat Röllinghausen (CDU)
Rat der Stadt Alfeld (Leine) - Die Linke
Ortsrat Eimsen (SPD) - stellv. OB Eimsen
Bürgerdeputierter SportA
SPD (Rat/stellv. Bürgermeisterin) + Ortsbürgermeisterin Wispenstein08.11.2021bis 08.11.2021
Ortsrat Brunkensen/Lütgenholzen (CDU)
Bürgerdeputierter Jugend- und Sozialausschuss
Ortsrat Brunkensen/Lütgenholzen (CDU)
Bürgerdeputierter (Feuerschutz- und Ordnungsausschuss)